Newsletter

Newsletter 1 (722,4 KB)

Newsletter 2 (280,9 KB)

Newsletter 3 (374,9 KB)

Newsletter 4 (450,4 KB)

Newsletter 5 (451,9 KB)

Newsletter 6 (497,4 KB)

Newsletter 7 (760,3 KB)

Newsletter 8 (750,9 KB)

NEWSLETTER 8
17.12.2018
Spis treści
● Wstęp: ostatnie wydarzenia
● Sprawozdanie z konferencji PTPRiD 2018 w Opolu
● Konferencje – przypomnienia i zapowiedzi: Munster 2019, IAPR 2019, PTPRiD 2020 i inne
● Nowe inicjatywy: 1) przyszłoroczna konferencja IAPR w Gdańsku; 2) nasza książka na spotkaniu Society for the Scientific Study of Religion w Las Vegas 2018
● Zapraszamy do publikacji
● Co się ukazało lub ukaże…
● Informacje organizacyjne
● Sugestie…


Szanowni Państwo,
Kończy się rok 2018, obfity w wydarzenia, ale też stawiający nowe wyzwania na kolejny rok. Majowy Kraków powitał nas konferencją Jubileuszową Prof. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej. Nasze czerwcowe spotkanie w Opolu odbiło się dobrym echem i owocną współpracą na wielu obszarach. Na początku września powitaliśmy w Gdańsku zarząd IAPR w ramach spotkania służącego organizacji przyszłorocznej konferencji. W międzyczasie, tej jesieni, udało się zaprezentować w Stanach Zjednoczonych, na Annual Meeting of the Society for the Scientific Study of Religion w Las Vegas 2018, publikację związaną z krakowską konferencją PTPRiD, która miała miejsce dwa lata temu.


UWAGA! Strona IAPR-u posiada teraz nowy adres: http://www.iaprweb.org/
Nieustająco zachęcamy do wymiany informacji na podobne i nowe tematy w obrębie naszego Towarzystwa, np. poprzez zgłaszanie swoich propozycji do kolejnego newslettera oraz ciekawych konferencji i wydarzeń. Kontakt - przez sekretarza: Katarzynę Skrzypińską ([email protected]). Newslettery będą się ukazywać z większa częstością, jeśli Państwo zechcecie partycypować w nich swoją wiedzą i cennymi informacjami, dzieląc się z nami swoim doświadczeniem.


● Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości „RELIGIA ‒ DUCHOWOŚĆ ‒ ZDROWIE ‒ RELACJE  SPOŁECZNE”, Opole 25 - 26 czerwca 2018

W dniach Opole 25 - 26 czerwca 2018 w Opolu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości zatytułowana: „RELIGIA ‒ DUCHOWOŚĆ ‒ ZDROWIE ‒ RELACJE SPOŁECZNE”. W konferencji wzięło udział 70 osób z Polski i zagranicy, w tym 52  osoby zaprezentowały referaty na tematy dotyczące religii, duchowości, zdrowia i relacji społecznych. Reprezentowanych było 20 ośrodków naukowych: University of Warwick, Coventry University, Uniwersytet Wileński, Akademia Ignatianum, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet SWPS Wrocław, Instytut Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej w Gliwicach, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Uniwersytet Warszawski. Konferencja miała na celu umożliwić wymianę naukowych myśli i poglądów w obszarze religii i duchowości. W ramach konferencji zaprezentowano badania nad psychologicznymi aspektami religii i duchowości w kontekście zdrowia i relacji społecznych, a także uwzględniono interdyscyplinarne podejście do w/w tematów.
Tematy dotyczyły zagadnień w następujących obszarach badawczych:
• Relacje między religią, duchowością i relacjami społecznymi
• Religia, duchowość i zdrowie
• Zdrowie psychiczne i religia
• Psychologia społeczna, zachowanie i religia
• Psychologia duchowości
• Teoria i metodologia w psychologii religii
• Badanie współczesnej religijności
• Wielokulturowość i migracja z perspektywy psychologii religii
• Religijny fundamentalizm i uprzedzenia
• Religia, duchowość i psychoterapia
• Eksperymentalne i poznawcze podejścia do badań religii i duchowości
• Nowe ruchy religijne i zjawiska nowej duchowości
• Edukacja religijna
• Psychologia rozwojowa i religia
• Mózg, zachowanie i religia
• Religia, duchowość i praca
W ramach wykładów plenarnych swoje wystąpienia zaprezentowali: Christopher Alan Lewis (University of Warwick) ‒ Examining religious experience with the Alister Hardy question: Celebrating 50 years; Miguel Farias (Coventry University) ‒ Can meditation save the world?; Dariusz Krok (Uniwersytet Opolski) ‒ “When in fear, God is dear” Religiosity and cancer: antecedents and consequences oraz Halina Grzymała-Moszczyńska (Akademia Ignatianum) ‒ Etyczne aspekty badań w psychologii religii. W konferencji brali udział głównie psycholodzy, ale także socjolodzy, teologowie, religioznawcy, filozofowie, lekarze i pracownicy socjalni, zainteresowani badaniem wzajemnych relacji między religią, duchowością, zdrowiem i relacjami społecznymi. Ten szeroki wachlarz myśli akademickiej pozwolił zapoznać się z najnowszymi badaniami w zakresie psychologii, a także umożliwił spojrzenie na problematykę religii i duchowości w kontekście zdrowia i relacji społecznych z różnych perspektyw.

Dariusz Krok


● Konferencje/wydarzenia – przypomnienia i zapowiedzi:
- Midyear Conference of Society for the Psychology of Religion and Spirituality
APA Division 36 (Psychology of Religion/Spirituality), Ohio, Fri.-Sat., April 5-6, 2019:
https://www.apadivisions.org/division-36/news-events/midyear-conference/index.aspx
- International Conference „Religiosity in East and West – Conceptual and Methodological
Challenges” Munster (Westphalia), Germany; June, 25th – 27th, 2019:
https://www.uni-muenster.de/Soziologie/organisation/religiosity_east_and_west.shtml
- Conference of International Association for the Psychology of Religion (IAPR), 31
sierpnia-3 września 2019, Gdańsk, Polska: https://poland2019.iaprweb.org/
- Annual Meeting of Society for the Scientific Study of Religion - October 25 – 27, St Louis,
USA: https://sssreligion.org/annual-meeting/upcoming-meetings/


● Nowe inicjatywy
Przyszłoroczna konferencja IAPR w Gdańsku
W przyszłym roku mamy okazję gościć u nas konferencję International Association for the
Psychology of Religion (IAPR: https://poland2019.iaprweb.org/). To jedyna, wyjątkowa i
niepowtarzalna okazja, aby tutaj, w Polsce spotkać jednocześnie tak wspaniałych badaczy jak
Peter Hill, Sebastian Murken, Gerard Saucier czy David Miller oraz innych. Gorąco
zachęcamy do uczestnictwa oraz kolportażu „call for papers” wśród kolegów na
zaprzyjaźnionych uczelniach czy w instytucjach związanych z tematyką i profilem
konferencji. Przypominamy, że termin składania abstraktów upływa z końcem stycznia 2019.
Nasza książka na spotkaniu SSSR w Las Vegas 2018
Nasza książka Religion, Spirituality, Mental Health: Current Approaches in the Psychology
of Religion (2018), będąca owocem konferencji PTPRiD w Krakowie (2016) została
zaprezentowana w tym roku przez Katarzynę Skrzypińską na spotkaniu Society for the
Scientific Study of Religion w Las Vegas. Ponadto została wręczona jako owoc współpracy
Towarzystwa z takimi osobami jak Prof. Peter Hill, Prof. Heinz Streib i Prof. Paul
Williamson. Na Uniwerytecie Berkeley otrzymał ją również Prof. Doug Oman zajmujący się
psychologią zdrowia i duchowości.


● Zapraszamy do publikacji
http://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_psychologii/dzialalnosc_naukowa/czasopisma


● Co się ukazało lub ukaże…
A. Anczyk, H. Grzymała-Moszczyńska, A. Krzysztof-Świderska, K. Skrzypińska (Eds.)
(2018). Religion, Spirituality, Mental Health: Current Approaches in the Psychology
of Religion. Gdańsk-Katowice: Sacrum.
A. Anczyk, J. Grzymała-Moszczyńska, A. Krzysztof-Świderska (red.) (2018). Psychologia
kultury-kultura psychologii. Katowice: Wydawnictwo Sacrum.
Radoń, S. (2017). Uważność jako nowatorska alternatywa pracy z osobami cierpiącymi. W:
Turska, D., Szepietowska, E. M., Sprawka, M. (Red.) Konteksty cierpienia (ss. 55-
66). Lublin: UMCS.
Radoń, S. (2017). Fryburski Inwentarz Uważności FIU-14 (polska adaptacja i walidacja
Freiburg Mindfulness Inventory). Studia Psychologica, 17(1).
Radoń, S. (2017). Stany świadomości w świetle teorii sieci i grafów oraz w kontekście badań
nad uważnością. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J,
Paedagogia-Psychologia, 30(2).
Radoń, S. (2017). Czy medytacja naprawdę działa? Uważność: konceptualizacja,
zastosowania oraz kompatybilność z chrześcijaństwem. Kraków: WAM.

Zapowiedź:
Radoń, S. (2018). Modlitwa i medytacja. Teoria a praktyka.
Prosimy o zgłaszanie swoich ciekawych, znaczących publikacji sekretarzowi Towarzystwa
([email protected]). Naszym celem jest wymiana informacji na temat ważnych wydarzeń
wśród naszych członków.

● Zaproszenie do prezentacji sylwetki i sylabusów
W związku z kontynuacją działalności naszego Towarzystwa chcielibyśmy zachęcić Państwa do zaprezentowania swojej osoby oraz działalności badawczej i akademickiej. Dlatego prosimy o przysyłanie opisu własnej sylwetki wraz z osiągnięciami naukowymi oraz propozycjami sylabusów, które pomogą nam wymienić doświadczenie i zachęcą do współpracy w obszarze podobnych zainteresowań badawczych (adres: [email protected]).

● Zaproszenie do prezentacji sylwetki i sylabusów
W związku z kontynuacją działalności naszego Towarzystwa chcielibyśmy zachęcić
Państwa do zaprezentowania swojej osoby oraz działalności badawczej i akademickiej.
Dlatego prosimy o przysyłanie opisu własnej sylwetki wraz z osiągnięciami naukowymi oraz
propozycjami sylabusów, które pomogą nam wymienić doświadczenie i zachęcą do
współpracy w obszarze podobnych zainteresowań badawczych (adres: [email protected]).

● Informacje organizacyjne: strona www, konto, wpłaty
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.ptprid.pl.
Informacja o nr konta dla nowych członków oraz osób, które jeszcze nie uiściły opłaty
wpisowej lub corocznej:
25 12401268 1111 0010 5435 3892 na rzecz Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i
Duchowości (w zależności od potrzeb z dopiskiem: „wpisowe”, „składka za 2016”, „składka
za 2017”). Dla regularnych członków: 80 pln, dla doktorantów: 40 pln. Uprzejmie
przypominamy, że zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i
Duchowości zaleganie z opłatą wiąże się z konsekwencjami w postaci skreślenia z listy
członków.

● Sugestie…
Serdecznie zapraszamy do współredagowania następnego newslettera 8, z góry dziękując za
zaangażowanie i wszelkie sugestie.
W nawiązaniu do postanowień noworocznych uprzejmie prosimy o dzielenie się
informacjami o realizacji przez członków Towarzystwa (jako kierownik lub jako
współrealizator) grantów międzynarodowych, związanych z naszą problematyką, jak również
informacji o ciekawych wizytach badaczy zagranicznych w poszczególnych ośrodkach. Także
wiadomości o uzyskanych nagrodach będą mile widziane.